Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giả; giả bộ
  living under an assumed name
  sống dưới một tên giả

  * Các từ tương tự:
  assumedly