Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pseudonymous /'sju:'dəniməs/  /'su:dəniməs/

  • Tính từ
    ký biệt hiệu, ký bút danh (tác phẩm)

    * Các từ tương tự:
    pseudonymously, pseudonymousness