Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hư cấu
  lắp ghép; hoá trang
  made-up eyelashes
  lông mi giả
  làm sẵn (quần áo)