Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appropriate /ə'prəʊpriət/