Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (khẩu ngữ)
  thó, xoáy
  đứa nào thó cái bút chì của tôi rồi?

  * Các từ tương tự:
  filcher, filching