Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commandeer /,kɒmən'diə[r]/  

  • Động từ
    trưng dụng (nhà cửa, xe cộ) (thường cho quân đội)