Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ăn cắp vặt; ăn trộm vặt
    nó bị bắt đang ăn cắp vặt

    * Các từ tương tự:
    pilferage, pilferer