Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presuppose /pri:sə'pəʊz/  

 • Động từ
  giả định trước [là đúng]
  we cannot presuppose the truth of his statements
  chúng ta không thể giả định trước lời tuyên bố của anh ta là đúng
  bao hàm; ngụ ý
  effects presuppose causes
  kết quả bao hàm nguyên nhân