Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presume /pri'zju:m/  /pri'zu:m/

 • Động từ
  cho là [đúng], cầm chắc là; coi là
  theo luật nước Anh thì bị can được coi là vô tội cho đến khi có chứng cứ cho thấy là anh ta có tội
  dám, đánh bạo, mạo muội
  may I presume to advise you
  tôi có thể mạon muội khuyên anh đôi lời được không?
  (+ on) lạm dụng
  presume on somebody's good nature
  lạm dụng bản tính tốt của ai (mà nhờ vả, vay mượn…)

  * Các từ tương tự:
  presumedly, presumer