Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự trâng tráo
  he had the effrontery to say I was lying
  nó trâng tráo nói tôi đã nói dối
  (thường số nhiều) điều trâng tráo
  mọi người đều chán ngấy những điều trâng tráo rành rành của nó