Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

temerity /ti'merəti/  

  • Danh từ
    sự táo bạo, sự cả gan; sự liều lĩnh
    he had the temerity to call me a liar
    nó đã dám cả gan gọi tôi là thằng nói dối