Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ngạo nghễ; sự ngạo mạn