Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (nghĩa xấu)
    thói hợm mình học đòi làm sang