Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uppishness /' pi nis/  

  • Danh từ
    (thông tục) tính tự cao tự đại; tính trịch thượng