Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condescension /,kɒndi'sen∫n/  

  • Danh từ
    sự hạ mình, sự hạ cố