Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lordliness /'lɔ:dlinis/  

  • Danh từ
    sự hống hách
    sự đồ sộ nguy nga