Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính tự phụ, tính kiêu ngạo
    (văn học) lời dí dỏm, văn dí dỏm

    * Các từ tương tự:
    conceited, conceitedly, conceitedness