Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-admiration /'self,ædmə'reiʃn/  

  • Danh từ
    sự tự hâm mộ