Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

narcissism /'nɑ:sisizəm/  

  • Danh từ
    (tâm lý học)
    lòng quá tự mê