Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính tự phụ, tính tự đắc
    sự vô hiệu, sự vô ích