Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snootiness /'snu:tinis/  

  • Danh từ
    tính khinh khỉnh, tính kiêu kỳ