Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều) sự đòi hỏi, sự đòi; kỳ vọng
    anh ta không có kỳ vọng trở thành một chuyên gia về vấn đề đó
    sự kiêu kỳ (trong lời văn…)