Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ostentation /,ɒsten'tei∫n/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    sự phô trương
    the vulgar ostentation of the newly rich
    sự phô trương tầm thường của người mới phất