Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

window-dressing /'windəʊ,dresiŋ/  

 • Danh từ
  nghệ thuật bày hàng tủ kính
  (thường xấu) sự màu mè bề ngoài
  the company's support of scientific research is just window-dressing
  sự hỗ trợ của công ty cho nghiên cứu khoa học chỉ là sự màu mè bề ngoài thôi

  * Các từ tương tự:
  window dressing, Window dressing