Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế) Sự làm đẹp báo cáo tài chính.
    Một thông lệ ở Anh đã bị xoá bỏ năm 1946, mà theo đó các ngân hàng thanh toán bù trừ London lấy tiền vay từ những thị trường chiết khấu vào những ngày mà họ phải làm đẹp báo cáo tài chính tuần (hoặc tháng từ sau những năm 1939) nhằm mục đích thể hiện trạng thái tiền mặt cao hơn hệ số bình quân mà chúng thực giữ

    * Các từ tương tự:
    Window dressing, window-dressing