Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

haughtiness /'hɔ:tinis/  

  • Danh từ
    tính kiêu kỳ, tính ngạo nghễ; thái độ kiêu kỳ, thái độ ngạo nghễ