Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

egotism /'egəʊtizəm/ /'i:gəʊtizəm/  

  • Danh từ
    (thường xấu)
    chủ nghĩa tự ngã