Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

self-centredness /,self'sentədnis/  

  • Danh từ
    (Mỹ self-centeredness)(nghĩa xấu)
    tính tự cho mình là trung tâm