Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ngạo mạn, sự xấc xược