Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frowardness /'frouədnis/  

  • Danh từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) tính ương ngạnh, tính ngoan cố