Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presumedly /pri'zju:midli/  

  • phó từ
    cho là đúng, cầm bằng, đoán chừng