Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-rr)
  suy diễn, suy ra
  từ những sự kiện này có thể suy ra hai kết luận hoàn toàn trái ngược nhau

  * Các từ tương tự:
  inferable, inferably, inference, inferential, inferentially, inferior, Inferior good, inferiority, inferiority complex