Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inferiority /in,fiəri'ɒrəti/  /in,fiəri'ɔ:rəti/

  • Danh từ
    sự thấp hơn, sự kém hơn

    * Các từ tương tự:
    inferiority complex