Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inferentially /infə'ren∫əli/  

  • Phó từ
    [một cách] suy diễn