Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Hàng hoá hạ đẳng; hàng hoá thứ cấp+ Hàng có ảnh thu nhập âm, nghĩa là khi thu nhập tăng lên, các yếu tố khác không đổi, lượng cầu đối với hàng hoá đó giảm