Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inferiority complex /infiəri'ɒrəti ,kɒmpleks/  

  • (tâm lý học)
    mặc cảm tự ty