Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inferable /in'fə:rəbl/  

  • Tính từ
    có thể suy ra, có thể luận ra