Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suppositional /sʌpə'ziʃənl/  

  • Tính từ
    có tính chất giả thuyết, có tính chất ức đoán

    * Các từ tương tự:
    suppositionally