Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

usurp /ju:ɜ'zɜ:p/  

 • Động từ
  chiếm đoạt, cướp đoạt
  usurp the throne
  cướp ngôi vua

  * Các từ tương tự:
  usurpation, usurper, usurpingly