Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

usurpation /ju:zɜ:'pei∫n/  

  • Danh từ
    sự chiếm đoạt, sự cướp đoạt