Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

usurper /ju:'zɜ:pə[r]/  

  • Danh từ
    người chiếm đoạt, người cướp đoạt