Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

usurpingly /ju:'z :pi li/  

  • phó từ
    bằng cách chiếm đoạt, bằng cách cướp đoạt