Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predestine /,pri:'destin/  

  • Động từ
    (chủ yếu ở dạng bị động)
    tiền định
    có vẻ như sự thất bại của nó đã được tiền định