Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preordain /pri:ɔ:'dein/  

 • Động từ
  (chủ yếu ở dạng bị động)
  định trước; quyết định trước
  sự thành công của chị ta trên đường đời dường như đã được định trước

  * Các từ tương tự:
  preordainment