Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bốc đồng
  an impulsive man
  người bốc đồng
  an impulsive decision
  một quyết định bốc đồng

  * Các từ tương tự:
  impulsively, impulsiveness