Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extemporaneous /ek,stempə'reiniəs/  

  • Tính từ
    ứng biến, ứng tác

    * Các từ tương tự:
    extemporaneously, extemporaneousness