Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extemporary /ekstempə'reinjəs/  

  • Tính từ
    ứng khẩu, tuỳ ứng
    (y học) ngay tức thì
    thuốc chế ngay lúc dùng