Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • liều lĩnh; khinh suất
    it was foolhardy [of himto go swimming alone
    nó thật là khinh suất, dám đi bơi một mình