Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incautious /in'kɔ:ʃəs/  

  • Tính từ
    không thận trọng, khinh suất

    * Các từ tương tự:
    incautiously, incautiousness