Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

venturesome /'vent∫əsəm/  

 • Tính từ
  mạo hiểm, liều lĩnh
  a venturesome enterprise
  một công việc mạo hiểm

  * Các từ tương tự:
  venturesomely, venturesomeness